24 juni 2011

Advies Duurzaam Inkopen aan de overheid

Gisteren werd het definitieve advies Duurzaam Inkopen aan de overheid aangeboden aan staatsecretaris Atsman. Inmiddels is het advies openbaar.

De partijen geven 11 aanbevelingen, waarbij extra stappen worden gezet  om duurzaam inkopen definitief van de grond te tillen.

Uit het rapport:
'Waar in het duurzaam inkoopbeleid, tot op heden, de focus lag op de eindfase van het inkoopproces en het toepassen van criteria, adviseren partijen om verduurzaming breed te integreren in het inkoopproces van de overheid. De essentiële stap - namelijk duurzaam inkopen aanwenden als strategisch sturingsinstrument - kan anders niet worden gezet.

Partijen bepleiten daarom een nieuwe weg, die grote duurzame en economische meerwaarde kan opleveren. Centraal komt te staan waar het echt om gaat: overleg tussen de klant en de leverancier over kansen voor verduurzaming; een shift van productdenken naar procesdenken, van middel- naar doelgericht.'

Markt stimuleren
Duurzaam inkopen moet volgens de indieners gaan over people, planet én profit, waarbij duurzaam inkopen de dynamiek en kansen in de markt stimuleert.

Lef, ambitie, vertrouwen en trots
Duurzaam inkopen vraagt volgers de partijen om lef, ambitie, vertrouwen en trots. Lef: de overheid durft haar nek uit te steken door duurzame innovaties mogelijk te maken. Ambitie: de overheid beloont koplopers en stimuleert het peloton. Wie zich niet ontwikkelt, valt af. Vertrouwen: de overheid vertrouwt op het bedrijfsleven door een procesaanpak en een beperkte bewijslast. Trots: de overheid maakt duurzame innovatie mogelijk en helpt hiermee het bedrijfsleven verder op het duurzame pad. Een koploper- en voorbeeldfunctie is iets om trots op te zijn.

Dit zijn de 11 aanbevelingen
Aanbeveling 1: Jaag verduurzaming aan door innovatiegericht inkopen centraal te stellen
Aanbeveling 2: Bevorder functioneel specificeren
Aanbeveling 3: Hanteer geschiktheidseisen en/of selectiecriteria gericht op de verduurzaming van bedrijfsprocessen
Aanbeveling 4: Formuleer centraal minimum- en gunningscriteria op basis van een nieuwe
aanpak
Aanbeveling 5: Maak meer gebruik van EMVI en geef duurzaamheid een serieuze weging
Aanbeveling 6: Investeer in verdere professionalisering en communicatie
Aanbeveling 7: Zorg voor een solide financieel-economische onderbouwig van het beleid
Aanbeveling 8: Verbeter de monitor van duurzaam inkopen
Aanbeveling 9: Beperk de administratieve lasten
Aanbeveling 10: Aandacht voor de aanpak (inter)nationale sociale voorwaarden
Aanbeveling 11: Sluit waar nuttig aan bij Europese ontwikkeling
Lees het compete advies

De partijen bevelen ten slotte aan dat de staatssecretaris een stuurgroep samenstelt met bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties die onder verantwoordelijkheid van het kabinet meedenkt en adviseert inzake het duurzaam inkoopbeleid. Deze stuurgroep geeft nadere invulling aan de aanbevelingen, de implementatie en de communicatie. Partijen zijn bereid hier verder in mee te denken en een eerste aanzet te doen.
Ook zou het bestaande overleg op ectoraal/productgroepniveau in het kader van de actualisaties van de criteriadocumenten wordt voortgezet, waarbij wordt aanbevolen de structuur steviger te maken en ervoor zorg te dragen dat representatieve organisaties, ook uit de keten, deelnemen.

Tenslotte vinden de indieners het van groot belang dat de verschillende departementen en uitvoeringsorganisaties hun informatie via één integraal kennisplatform ter beschikking stellen.

Lees het advies

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reageren? Graag! Maar de redactie keurt reacties wel eerst even goed.